డ్రగ్ డిజైనింగ్: ఓపెన్ యాక్సెస్

డ్రగ్ డిజైనింగ్: ఓపెన్ యాక్సెస్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2169-0138

వాల్యూమ్ 10, సమస్య 2 (2021)

పరిశోధన వ్యాసం

Qi and Blood Deficiency Contributes to Peripheral T-Cell Dysfunction and Reduced Natural Killer Cell Activity in Gastric Cancer

Zeyong Xie

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

Research

The New Acetaminophen Drug in the Form of Nano-Organometallic Compounds as a Bright Future for Antimicrobial Therapy

Abdou saad El-Tabl, Moshira Mohamed Abd El-Wahed, Ahmed M. Ashour1, Reham Ali S. Ahmed

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

Research

Optimization of Operating Conditions for Protein Production Plants using Mixed Integer Nonlinear Programming and Genetic Algorithms

Youness El Hamzaoui

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top