క్లోనింగ్ & ట్రాన్స్జెనిసిస్

క్లోనింగ్ & ట్రాన్స్జెనిసిస్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2168-9849

వాల్యూమ్ 7, సమస్య 1 (2018)

పరిశోధన వ్యాసం

Double-Muscled Phenotype in Mutant Sheep Directed by the CRISPRCas9 System

Mingming Wu, Lixin Du, Ruizao Liu, Caihong Wei, Xiaogang Wang, Yayu Wang, Li Yang, Jiafan Liu, Yuqin Wang and Chuduan Wang

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Designing and Reconstruction of pcDNA 3.0 Mammalian Expression Vector with its Multiple Cloning Sites by Directional Cloning Method

Sheeba Naaz, Syed Naqui Kazim

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top