క్లోనింగ్ & ట్రాన్స్జెనిసిస్

క్లోనింగ్ & ట్రాన్స్జెనిసిస్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2168-9849

వాల్యూమ్ 5, సమస్య 3 (2016)

పరిశోధన వ్యాసం

Prognostic Impact of Hypermethylated SFRP1, SFRP2 and Over Expression of CD25 in Acutemyeloid Leukemia

Dalia A Nigm, Azza A Abo Elfadle and Mohamed Z Abd Elrahman

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

PGC-1a Gene RS2970847 Assess the Relationship Between Polymorphisms and Susceptibility to Type 2 Diabetes Population in Tabriz

Shahin Asadi, Mina Niknia, Zahra Gholizadeh, Ali Nazirzadeh, Mahsa Jamali

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top