క్లోనింగ్ & ట్రాన్స్జెనిసిస్

క్లోనింగ్ & ట్రాన్స్జెనిసిస్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2168-9849

వాల్యూమ్ 4, సమస్య 2 (2015)

సంపాదకీయం

Cloning and its Applications

Islam M. Saadeldin

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Multipotent Cell Types in Primary Fibroblast Cell Lines Used to Clone Pigs using Somatic Cell Nuclear Transfer

Sharon J. Harrison, Luke F.S. Beebe, Ivan Vassiliev, Stephen M. McIlfatrick and Mark B. Nottle

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

The Conflict of Transcription-Replication Coordination: Understanding in the Perspective of Genome Integrity

Deepak K, YashvanthaKumar KJ, Sathisha TN, Veeresh BA and Desai SA

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Genome Editing in Mice Using CRISPR/Cas9: Achievements and Prospects

Fabien Delerue and Lars M Ittner

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top