ఆటిజం-ఓపెన్ యాక్సెస్

ఆటిజం-ఓపెన్ యాక్సెస్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2165-7890

వాల్యూమ్ 7, సమస్య 3 (2017)

పరిశోధన వ్యాసం

Teaching Social Initiation Skills to Young Children with Autism Using Video Self-Modeling with Video Feedback

Lema Kabashi* and Louise A Kaczmarek

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Epilepsy and EEG Findings in Children with Autism Spectrum Disorders

Nashwa M Samra, Hadeer M Abdel Ghaffar, Heba A El-Awady, Mohamed R Soltan* and Rabab M Abdel Moktader

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

ASD Faces are Less Explainable

Vikas Khullar*, Harjit Pal Singh and Manju Bala

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

The Psychomotor Profile in Children with Autistic Spectrum Disorders: Clinical Assessments and Implications for Therapy

Magda Di Renzo*, Bianchi di Castelbianco F, Elena Vanadia, Lidia Racinaro and Monica Rea

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top