ఆటిజం-ఓపెన్ యాక్సెస్

ఆటిజం-ఓపెన్ యాక్సెస్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2165-7890

వాల్యూమ్ 6, సమస్య 4 (2016)

పరిశోధన వ్యాసం

T.U.L.I.P. Protocol (TCE, UOI, Leiter-R as Indicators of Predictivity) for the Assessment of the Developmental Potential in Children with Autism Spectrum Disorders

Magda Di Renzo, Federico Bianchi di Castelbianco, Elena Vanadia, Massimiliano Petrillo, Lidia Racinaroand Monica Rea

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Mitochondrial Dysfunction in Autistic Children and Oral Coenzyme Q10 Supplementation Treatment

Elham Mousavinejad, Mohammad Ali Ghaffari, Mohammad Reza Afsharmanesh, Damoon Ashtary-Larky, Wesam Kooti3 and Reza Afrisham

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Outcomes for Adolescents and young Adults with Autism Spectrum Disorder: General Social Functioning

Ahmed Al Ansari, Haitham Jahrami, Mohd Nedham and Maisa Al Khunaizi

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

An Autism Spectrum Disorders Forum: A Model for the Effective Use of Multidisciplinary Assessment and Intervention Planning with Limited Clinical Resources

Barry Wright, Chris Williams, Robert Smith, Sally Smith, Sam Beeson, Catherine Porter, Penny Taylor, Marcella Sykes, Bridget Nicholas, Ann McKelvey, Lauren Bridges and Danielle Varley

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Characteristics of the Understanding and Expression of Emotional Prosody among Children with Autism Spectrum Disorder

Yasufumi Yoshimatsu, Ayumi Umino and Jesper Dammeyer

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Autism, Chemicals, Probable Cause and Mitigation: A New Examination

Keith Schofield

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top