అనాటమీ & ఫిజియాలజీ: ప్రస్తుత పరిశోధన

అనాటమీ & ఫిజియాలజీ: ప్రస్తుత పరిశోధన
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0940

వాల్యూమ్ 5, సమస్య 4 (2015)

పరిశోధన వ్యాసం

The Efficacy of Etoposide on H9c2 Cardiomyoblasts Against Doxorubicin Induced Cardiotoxicity

Sara Shabana, Suad Aden, Nabeel Abdulrahman, Sadaf Riaz, Maiy Jaballah, Iman A. Mohamed and Fatima Mraiche

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Tricuspid Valve Morphometry: A New Learning from Cadavers

Aarti Rohilla, Kamal Singh, Jyoti Rohilla and Sudha Chhabra

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

New Trends in Assisted Reproduction Techniques: Cryopreservation, In vitro Fertilization, Intracytoplasmic Sperm Injection and Physiological Intracytoplasmic Sperm Injection

Fahiel Casillasab, Socorro Retana-Márquezc, Yvonne Ducolomba, and Migue Betancourta

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Association between the Number of Chondrocytes of Lumbar Intervertebral Discs and Age, Abdominal Aorta Atherosclerosis and Lumbar Artery Arteriosclerosis Descriptive Cross Sectional Study

Aranjan Lionel Karunanayake and Abha Gupta

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Anatomic Relationship between Mental Foramen and Peripheral Structures Observed By Cone-Beam Computed Tomography

Lan Zhang, Qinghua Zheng, Xuedong Zhou, Yin Lu and Dingming Huang

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Nutritional Approach to Diabetic Nephropathy

Anita Saxena

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top