అప్లైడ్ మైక్రోబయాలజీ: ఓపెన్ యాక్సెస్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2471-9315

వాల్యూమ్ 7, సమస్య 8 (2021)

పరిశోధన వ్యాసం

Description of a Clinical Strain of Mycobacterium cambodiensis sp. nov., a New Member of the Mycobacterium simiae Complex

Fatah Tazerart, Jamal Saad, Muriel Militello, Sophie Alexandra Baron, Michel Drancourt*, Sylvain Godreuil*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

చిన్న కమ్యూనికేషన్

A Commentary on Bacterial Inoculation Positively Affects the Quality and Quantity of Flax under Deficit Irrigation Regimes

Sanaz Rajabi-Khamseh*, Abdolrazagh Danesh Shahraki, Mohammad Rafieiolhossaini, Kramatollah Saeidi

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

మినీ సమీక్ష

Tea Pest Management: A Microbiological Approach

Bhabesh Deka, Azariah Babu*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top