బయాలజీ & మెడిసిన్లో అధునాతన సాంకేతికతలు

బయాలజీ & మెడిసిన్లో అధునాతన సాంకేతికతలు
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2379-1764

నైరూప్య

Why Indian women happy go to seek love outside marriage: Data Scientist Study

Rahul Hajare

When a woman feels dissatisfied with her sex life, she may find a lover outside marriage to meet her needs. The belief that men cheat, but women do not is false.Married men and women are equally likely to cheat. But they do so for different reasons.Men commit infidelity primarily because physical urges drive them while women do so for sexual and emotional fulfilment.

Top