జర్నల్ ఆఫ్ స్లీప్ డిజార్డర్స్ & థెరపీ

జర్నల్ ఆఫ్ స్లీప్ డిజార్డర్స్ & థెరపీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2167-0277

నైరూప్య

Validity and Reliability of the Mini Sleep Questionnaire-Persian Version (MSQP)

Seyed Morteza Hosseini, Amir Saied Seddighi, Afsoun Seddighi, Amir Nikouei

Objectives: The purpose of this study was to evaluate the reliability and validity of Mini Sleep Questionnaire (MSQ) has been translated into several languages and is used after it is approved.

Methods: This study is an observational and case-controls, with a sample size of 121 people were performed. The validity and reliability of the Persian version of the MSQ were done based on Pittsburgh Sleep Quality Index-Persian (PSQI-P).

Results: α-Cronbach’s was performed to evaluate the reliability of MSQ-P and is equal 0/753. The face validity and content validity of the MSQ - P was approved. The Pearson correlation coefficients between the both questionnaire were calculated and the results. All express the validity of the MSQ have been translated into Persian.

Conclusions: reliability and validity of MSQ-Persian version confirmed and can be used in the population of Persian language.

Top