జర్నల్ ఆఫ్ క్రోమాటోగ్రఫీ & సెపరేషన్ టెక్నిక్స్

జర్నల్ ఆఫ్ క్రోమాటోగ్రఫీ & సెపరేషన్ టెక్నిక్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2157-7064

నైరూప్య

Use of Dot Blots Analysis in the Separation of Anti-HIV Antibodies in Animals

Angel Alberto Justiz Vaillant, Norma McFarlane-Anderson, Patrick Eberechi Akpaka, Monica P Smikle, Niurka Ramirez and Armando Cadiz

In this study antibodies against the fragment 254-274 from gp120 of human immunodeficiency virus (HIV) were produced in cats, rats and chicken that can be used as reagents in the preparation of diagnostic kits. Enzyme linked immunosorbent assay showed the presence of anti-HIVgp120 antibodies. Dot blot analysis was used as a separation technique and confirmed the results, proving its efficiency in the detection of proteins. This study also demonstrated that orally given antibodies to an animal as oral vaccine, initiated immune responses of the antibodies in the animals which may be useful for protection, antibody purification and development of reagents for immunodiagnostic procedures.

Top