జర్నల్ ఆఫ్ క్రోమాటోగ్రఫీ & సెపరేషన్ టెక్నిక్స్

జర్నల్ ఆఫ్ క్రోమాటోగ్రఫీ & సెపరేషన్ టెక్నిక్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2157-7064

నైరూప్య

Tributylamine Facilitated Separations of Fucosylated Chondroitin Sulfate (Fucs) by High Performance Liquid Chromatography (HPLC) into its Component Using 1-Phenyl-3-Methyl-5-Pyrazolone (PMP) Derivatization

Myron P, Siddiquee S, Azad SA and Yong YS

Monosaccharide characterization study can give valuable information on newly discovered intact mucopolysaccharide. The compound fucosylated chondroitin sulfate (FuCS) is a unique mucopolysaccharide having various bioactive properties reported only in targeted holothurians species. The monosaccharide composition of FuCS from a sea cucumber, Holothuria arenicola was studied by comparing a modified and conventional 1-phenyl- 3-methyl-5-pyrazolone (PMP) derivatization method where tributylamine addition was found to improve the chromatographic conditions. The monosaccharide proportion of FuCS from H. arenicola was determined to be 1:1:0.44 for glucuronic acid: N-acetylgalactosamine: fucose, respectively. Thus, the FuCS monosaccharide ratio of H. arenicola was first reported and this method is more useful for structurally similar compound analysis.

Top