జర్నల్ ఆఫ్ క్రోమాటోగ్రఫీ & సెపరేషన్ టెక్నిక్స్

జర్నల్ ఆఫ్ క్రోమాటోగ్రఫీ & సెపరేషన్ టెక్నిక్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2157-7064

నైరూప్య

The Utility of Novel Superabsorbent Core Shell Magnetic Nanocomposites for Efficient Removal of Basic Dyes from Aqueous Solutions

Magda A Akl, Ayman Atta, Abd ElFattah M Youssef and Mohammed A Ibraheim

A series of novel superabsorbents Fe3O4/poly(Acrylamide-co-sodium acrylate) core shell magnetic nanogel based on crosslinked poly (sodium acrylate-co-acrylamide) are investigated for the removal of methylene blue from aqueous solutions. The superabsorbents are characterized by FTIR, HR-TEM and SEM. The adsorbents exhibited high sorption capacities toward basic dyes, viz.: 2167.802-2765.893 mg g-1. The adsorption kinetics followed a pseudo-second order equation. Equilibrium isotherm data are analyzed according to Langmuir and Freundlich equations. The thermodynamic parameters including ΔG°, ΔH° and ΔS° for the adsorption processes of MB on the nanocomposite hydrogel were also calculated, and the negative value of ΔG° indicated the spontaneous nature of adsorption.

Top