ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్

ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-9096

నైరూప్య

The Impact of Whole Body Vibration Therapy on Spasticity and Disability of the Patients with Post-Stroke Hemiplegia

Alev Alp*

Calf muscle spasticity leading spastic movement disorders during walking is the major complex functional problem in post stroke hemiplegia. And a recent RCT suggests that Whole Body Vibration (WBV) therapy of 40 hz/4 mm amplitude for 5 minutes totally 12 sessions improves walking speed in the long term and may be a complementary therapy in gait rehabilitation. Nevertheless, a 2015 systematic review and meta-analysis concludes that WBV training had no beneficial effects in muscle strength.

Top