జర్నల్ ఆఫ్ క్రోమాటోగ్రఫీ & సెపరేషన్ టెక్నిక్స్

జర్నల్ ఆఫ్ క్రోమాటోగ్రఫీ & సెపరేషన్ టెక్నిక్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2157-7064

నైరూప్య

Some Trends in Modern Analytical Chemistry

Yu A Zolotov

Twelve trends in analytical chemistry are considered, mostly general ones: movement towards out-of-laboratory, speciation, non-destructive analysis, automatization and miniaturization, pattern recognition, moving towards more active application of achievements of physics or biochemistry. Directions of the changes in analytical techniques, e.g., their hybridization, are also discussed. There are changes even in analytical community and approaches to education.

Top