జర్నల్ ఆఫ్ క్రోమాటోగ్రఫీ & సెపరేషన్ టెక్నిక్స్

జర్నల్ ఆఫ్ క్రోమాటోగ్రఫీ & సెపరేషన్ టెక్నిక్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2157-7064

నైరూప్య

Simultaneous Estimation of Pregabalin and Methylcobalamine in Pharmaceutical Formulation by HPTLC-Densitometry Method

Dimal A Shah, Emanual Michael Patelia and Aswin Mori

A simple, precise, rapid, selective, and economic reversed phase high-performance thin layer chromatography (HPTLC) method has been established for simultaneous analysis of PRG and MC. HPTLC method was developed using on precoated silica gel F254 G60 plates as stationary phase, using methanol:toluene:ammonia (30%) (8:2:0.4 v/v/v) as mobile phase. The plates were scanned at approximately 497 nm for both PRG and MC respectively. In HPTLC method both the drugs were resolved using proposed mobile phase and Rf value was found to be 0.60 for PRG and Rf 0.33 for MC. The method was found to linear in the range 1500-7500 ng/band for PRG, 150-750 ng/ band based for MC respectively. This HPTLC procedure is economic, sensitive, and less time consuming than other chromatographic procedures. It is important tool for analysis of combined dosage form.

Top