ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఇన్ టెక్నాలజీ

ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఇన్ టెక్నాలజీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 0976-4860

నైరూప్య

Signal Design, Detection, and Identification Technology for Ground-Penetrating Communication Based on Ground Electrode Current Field

Jingang He1,2*, Zhong Su1,3, Zhan Xu3 , Yaxing Zha2 , Xiaowen Wen3 , Xin Zhou4

In this work, we studies the principle of ground electrode current field through ground communication technology, signal design, and optimal working mode of excitation source, so as to adapt the working mode, working frequency, and transmission medium condition of signal transmission. Through waveform design, energy is concentrated in the main conduction direction, which is beneficial for signal filtering at the receiving end and achieving high reliability data transmission; on this basis, onsite environmental testing was conducted to verify the detection and recognition technology of weak signals. Signal design and detection recognition are a very important part of the grounding electrode current field through ground communication technology. The grounding electrode current field through ground communication technology is mainly applied to solve the problem of communication between rescue personnel and trapped personnel before and during tunnel engineering collapse and rescue.

Top