జర్నల్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ డిజార్డర్స్, డెఫ్ స్టడీస్ & హియరింగ్ ఎయిడ్స్

జర్నల్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ డిజార్డర్స్, డెఫ్ స్టడీస్ & హియరింగ్ ఎయిడ్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2375-4427

నైరూప్య

SHORT NOTE ON COMMUNICATION DISORDERS, DEAF STUDIES AND HEARING AIDS JOURNAL

Xiao-ming Sun

Communication disorder:

A communication disorder is any disorder that affects an individual's ability to comprehend, detect, or apply language and speech to engage in discourse effectively with others and objective.

 

Deaf studies:

Deaf studies are academic disciplines concerned with the study of the deaf social life of human groups and individuals.

 

Hearing Aids:

A hearing aid is a small electronic device that you wear in or behind your ear.

Top