జర్నల్ ఆఫ్ ఫార్మాస్యూటికల్ కేర్ & హెల్త్ సిస్టమ్స్

జర్నల్ ఆఫ్ ఫార్మాస్యూటికల్ కేర్ & హెల్త్ సిస్టమ్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2376-0419

నైరూప్య

Recurrent Radiculopathy Caused by Epidural Gas After Percutaneous TLIF Spine Surgery

Ali Fares, Mohamad Yazbeck, Jerome Tonetti

An Epidural Gas (EG) containing pseudocyst is an unusual finding after surgery. We present a case of 72 years old woman presenting with recurrent radiculopathy due to Epidural Gas (EG) accumulation two weeks after percutaneous lumbar spine surgery with posterior fixation. Transforaminal Lumbar Interbody Fusion (TLIF). After the failure of Conservative treatment, the patient underwent revision spinal surgery to remove the gaseous cyst

Top