జర్నల్ ఆఫ్ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ & ప్రాసెస్ టెక్నాలజీ

జర్నల్ ఆఫ్ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ & ప్రాసెస్ టెక్నాలజీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2157-7048

నైరూప్య

Recovery of Chromium from Electroplating Wastes by Solvent Extraction

 Abbas Hadi Al-Shukrawi, Dhuha H Fadhel, Alaa Adnan Rashad and Nariman Hussain Al-Alamy

Ultrapure chromium chloride was quantitatively recovered from industrial wastes by solvent extraction using 30% TBP – pure kerosene, a pilot plant flow sheet was proposed on basis of this work, FTIR- analysis for the washed loaded organic extractant prevailed that chromium chloride –TBP complex was formed during mixing of the two immiscible liquids.

Top