జర్నల్ ఆఫ్ హెమటాలజీ & థ్రోంబోఎంబాలిక్ డిసీజెస్

జర్నల్ ఆఫ్ హెమటాలజీ & థ్రోంబోఎంబాలిక్ డిసీజెస్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-8790

నైరూప్య

Primary Plasma Cell Leukemia Presenting with Chest Pain

Gargantilla P, Arroyo N and Pintor E

The term plasma cell leukemia (PCL) is the most aggressive form of the plasma cell dyscrasias and it`s used when the number of circulating plasma cells is significant. It`s defined by the presence of >2 × 109/L peripheral blood plasma cells or accounting for >20% of the differential white cell count, that does not arise from preexisting multiple myeloma.

Top