ఆర్థోపెడిక్ & కండరాల వ్యవస్థ: ప్రస్తుత పరిశోధన

ఆర్థోపెడిక్ & కండరాల వ్యవస్థ: ప్రస్తుత పరిశోధన
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0533

నైరూప్య

Osteopathic Treatment of a Malformation, Subluxation Calcanei of 170°, of the Foot of a New-Born

Beatrix Urbanek

Case report about a new-born with a subluxation calcanei of 170-180° after birth, a severe form of the peso calcaneus. The right fibulae were shifted caudally and bent the talus and the calcaneus into inversion. The forefoot was lying against the shin. The neonatologist wanted the right foot to be plastered. At the osteopathic treatment the mobility of the pedal bones was very good and the baby loved his foot beeing mobilized. So the parents didn´t agree the neonatologist and wanted to wait for another week, they claimed Pascal having been born a week prematurly. Within14 days after delivery Pascal was treated osteopathically in short times and no more restrictions in the right foot could be found.

Top