ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఇన్ టెక్నాలజీ

ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఇన్ టెక్నాలజీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 0976-4860

నైరూప్య

Modeling Of Inlet Zone In Hydrostatic Extrusion Process f or Aluminum and Aluminum Alloys

P. Tomar , R. K. Pandey and Y. Nath

The objective of this paper is to investigate the viscous shear heating effect on the formation of minimum film thickness in inlet zone of the hydrostatic extrusion process as function of various operating parameters. Minimum film thicknesses in the inlet zone has been evaluated at various extrusion speeds, material parameters, extrusion pressures, and die semi-angle for extrusion of low strength material. A strong numerical technique is used in the investigation of inlet zone of a hydrostatic extrusion process considering viscous shear heat generation and convection & conduction modes of heat removals for the study of the minimum film thickness.

Top