జర్నల్ ఆఫ్ జెనెటిక్ సిండ్రోమ్స్ & జీన్ థెరపీ

జర్నల్ ఆఫ్ జెనెటిక్ సిండ్రోమ్స్ & జీన్ థెరపీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: ISSN: 2157-7412

నైరూప్య

Mitochondrial Genetic Inheritance Disorder in Pregnant Women

Marek Malecki

Mitochondrial genetic inheritance disorders refer to a group of condition that affects the power house of the cell, the mitochondria. This occurs due to changes in either the mitochondrial DNA or nuclear DNA that lead to dysfunction of the mitochondria and inadequate production of energy. 

Top