జర్నల్ ఆఫ్ క్రోమాటోగ్రఫీ & సెపరేషన్ టెక్నిక్స్

జర్నల్ ఆఫ్ క్రోమాటోగ్రఫీ & సెపరేషన్ టెక్నిక్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2157-7064

నైరూప్య

Method Validation and Application of Liquid Chromatography- Mass Spectrometry/Mass Spectrometry for Determination of Neonicotinoid Pesticide Residues in Tomato

Suganthi A* and Bhuvaneswari K

A method employing dispersive solid phase extraction and quantification of five neonicotinoid insecticides by liquid chromatography-tandem mass spectrometry/mass spectrometry (LC-MS/MS) was optimized in tomato matrix. QuEChERS method was followed for residue extraction using acetonitrile as the extraction solvent. The validated method showed a linear range, from 0.025 to 0.5 μg mL-1 and detection and quantitation limits (LOD and LOQ) of 0.0015 to 0.008 μg g-1 and from 0.005 to 0.025 μg g-1, respectively. Validation was based on analysis at five fortification levels and showed satisfactory recoveries (60.00% to 99.14%) and high precision (RSDs between 2.05% to 17.44%). The method is easy, with low consumption of reagents, is characterized by reliability, sensitivity and therefore is suitable for the monitoring the levels of neonicotinoid residues in tomato. Moreover, the developed method was successfully applied to quantify neonicotinoid residues in market samples of tomato.

Top