జర్నల్ ఆఫ్ ఫార్మాస్యూటికల్ కేర్ & హెల్త్ సిస్టమ్స్

జర్నల్ ఆఫ్ ఫార్మాస్యూటికల్ కేర్ & హెల్త్ సిస్టమ్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2376-0419

నైరూప్య

Low Level Laser and Bovine Amniotic Fluid-Derived Cream Accelerating Skin Neck Wound Healing and Reducing Inflammation and Wound Scar in Rat Animal Model

Davoud Abbasiazar , Shamim Mollazadehghomi,Arghavan Javadi , Shahram Darabi , Shabnam Mollazadehghomi5 , Hossien Abdali

Background: Nowadays, wound healing is one of the main problems of patients. Therefore, extensive research is underway to discover mechanisms associated with non-scarring of wounds. Using amniotic fluid and laser may potentially play a key role in wound healing and scar reduction due to its presence in tissue growth and repair agents. Aim: The present study evaluated the effect of Bovine Amniotic Fluid-Derived cream (BFA) and Low-Power Laser (LPL) on accelerating skin wound healing and reducing scarring in an animal model. Methods: Therefore, 72 male Wistar rats were randomly divided into three groups (Each group: 24). A wound 6 mm in diameter was then inflicted on the rats' backs. In the first group that was the control group, the wound was only used. Moreover, a BAF was implemented for the second group, and in the third group, LPL radiation was utilized. On the 1st and 3rd, 5th, 14th, and 21st days, the healing condition of the wound and scar created was examined. Results: Hence, evaluation of wound healing status on days 5 and 14 showed that the wound healing scale in the BAF group and LPL group was significantly better than the control group. On the 21st day, the average Scar Scoring Scale in the BFA and LPL groups was significantly lower than the control group. Conclusion: To conclude, considering the positive effect of LPL and BAF on wound healing and less scarring, it seems that LPL and BAF can heal wounds faster. Moreover, they can be used to prevent scarring

Top