జర్నల్ ఆఫ్ క్రోమాటోగ్రఫీ & సెపరేషన్ టెక్నిక్స్

జర్నల్ ఆఫ్ క్రోమాటోగ్రఫీ & సెపరేషన్ టెక్నిక్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2157-7064

నైరూప్య

Liquid Chromatography and Purification of Quality Protein

Ali Slokme

In Fast Protein Liquid Chromatography (FPLC) is a method used to decontaminate biomolecules from proteins.
The overall framework set up is like preparative HPLC for little atoms and for the most part comprises of an eluent
siphon, an example injector, a segment which works with the genuine sanitization, trailed by identifiers.

Top