పునరుత్పత్తి వ్యవస్థ & లైంగిక రుగ్మతలు: ప్రస్తుత పరిశోధన

పునరుత్పత్తి వ్యవస్థ & లైంగిక రుగ్మతలు: ప్రస్తుత పరిశోధన
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-038X

నైరూప్య

Laparoscopic Surgery for Bilateral Multiple Calcified Ovarian Fibromas: A Case Report

Isil Kasapoglu, Pinar Turk, Fatma Atalay and Gurkan Uncu

Ovarian fibromas generally occurs in eldery women but also can seen rarely in reproductive aged young patients. Management of patients at reproductive ages with ovarian mass like ovarian fibromas, which can occur in young women, is a challenging subject. Although their benign feature, most of the surgical procedure includes laparotomy and oophorectomy. However laparoscopic surgery could be an option for the diagnosis and treatment. We report a case of multiple, bilateral, calcified fibromas in an infertilite 24 year old patient, treated successfully with laparoscopic ovarian sparing and complete resection of the fibromas.

There is no common consensus on the treatment of fibromas especially in reproductive-aged women. Particularly in cases like we presented, fertility-sparing approaches like laparoscopic minimally invasive surgical techniques can be the appropriate treatment choice.

Top