బయాలజీ & మెడిసిన్లో అధునాతన సాంకేతికతలు

బయాలజీ & మెడిసిన్లో అధునాతన సాంకేతికతలు
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2379-1764

నైరూప్య

Integrating Personalised Genomics into Diabetes Management

Dr Pleayo Tovaranonte

The newly advancing medical field of Medical Genomics can be integrated into the day-to- day management of Type 2 Diabetes. Medical interventions are personalized to the molecular level to help patients achieve better diabetic control and prevent micro/macrovascular complications. Direct-to-consumer genetic testing is becoming increasingly more available and affordable.

Top