ఎంటమాలజీ, ఆర్నిథాలజీ & హెర్పెటాలజీ: కరెంట్ రీసెర్చ్

ఎంటమాలజీ, ఆర్నిథాలజీ & హెర్పెటాలజీ: కరెంట్ రీసెర్చ్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0983

నైరూప్య

Illustration of the Morphologic Characters of the Sunn pest Eurygaster integriceps Puton, 1881 (Hemiptera: Scutelleridae) Collected from Erbil Governorate-Kurdistan Region-Iraq

Wand Khalis Ali* and Abdul-Qadir Salih Khidhir

A morphological study of the Eurygaster integriceps Puton, 1881 (Hemiptera: Scutelleridae) has been done in for the adult insects collected on wheat in some localities of Erbil Governorate-Kurdistan region-Iraq during 3rd April to 26th June 2016. Detail description of the adults has been illustrated for many important body parts such as head, antenna, mouth parts, rostrum, male and female genitalia also localities and date of collection were provided.

Top