జర్నల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ సైన్స్ అండ్ ఫుడ్ రీసెర్చ్

జర్నల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ సైన్స్ అండ్ ఫుడ్ రీసెర్చ్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2593-9173

నైరూప్య

Identifying Factors to Solve Hunger: Reflecting on the Experience in Indonesia

Juniar Laraswanda Umagapi

This essay tries to analyze the key factors that influence the food security issue in Indonesia that many people suffer from that issue. Hunger is a big issue that influences the economic stability in all countries. This essay will look at the key factors to solve this hunger problem based on the young generation perspective. Even Indonesia had a lot of natural resource the issue of hunger still exists in some village. The difference between rural and urban areas, food security and malnutrition issue. Ending hunger requires the strict policy to overcome poverty first in Indonesia, this paper will link these two issues and find the basic problem about the agriculture aspect and the farmers. Why is it so hard to end hunger in Indonesia? This is the basic question in this paper.

Top