జర్నల్ ఆఫ్ హెమటాలజీ & థ్రోంబోఎంబాలిక్ డిసీజెస్

జర్నల్ ఆఫ్ హెమటాలజీ & థ్రోంబోఎంబాలిక్ డిసీజెస్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-8790

నైరూప్య

Hepatitis C: Virology, Transmission, Diagnosis, Treatment and Medication

Radhika Singh

Hepatitis C is an irresistible sickness brought about by the hepatitis C infection (HCV) that basically influences the liver; it is a kind of viral hepatitis. During the underlying contamination individuals frequently have gentle or no symptoms. Occasionally a fever, dull pee, stomach agony, and yellow touched skin occurs. The infection continues in the liver in about 75% to 85% of those at first infected. Early on on-going contamination regularly has no symptoms.

Top