జర్నల్ ఆఫ్ ఫొనెటిక్స్ & ఆడియాలజీ

జర్నల్ ఆఫ్ ఫొనెటిక్స్ & ఆడియాలజీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2471-9455

నైరూప్య

Hearing Impairment in Patients with Systemic Lupus: Correlation with Duration and Severity of the Disease

Soliman S. Ghanem, Saad M Alzokm.

Objective: The aim of this study is to evaluate the influence of Systemic Lupus Erythematosus (SLE) type, duration, severity as well as prevalence on hearing loss on SLE patients. Patients and Methods: This study was conducted 98 SLE patients; 16 males and 82 females, and 20 healthy subjects; 5 males and 15 females served as controls. Pure Tone Audiometry (PTA), air and bone conduction threshold were done for all volunteers. Results: PTA and air conduction threshold showed significant decrease in SLE group than controls (P <0.05), while bone conduction threshold shown significant increase in SLE group than controls (P <0.05). It was observed also that there is a significant relation between SLE severity and duration with Sensorineural Hearing Loss (SNHL). Conclusion: The results of this study concluded that there is impact of hearing loss in SLE patients, it was observed that SLE severity and duration may affect the degree of hearing loss.

Top