ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్

ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-9096

నైరూప్య

Grip Strength and Hand Function in Rheumatoid Arthritis Patients using Polypellets and Home Exercise Program: A Quasi-Experimental Study

Aparna Choudhary, Dipesh Kumar Mandal, Pooja Motar, Pooja Kumari Mahaseth3*

Background: Exercises with polypellets and Home Strengthening Exercises for hand in Rheumatoid Arthritis, it is a condition which most effects in smaller joints when compared to other parts of the body.

Objective: To determine grip strength and hand function in rheumatoid arthritis patients using polypellets and a home exercise program.

Methodology: It is a quasi-experimental design, pre-test and post-test type, and study duration of four weeks. Both men and women aged 20-40 years, diagnosed cases of rheumatoid arthritis with less hand grip strength and VAS of 4-9 and swelling in hand were included. The subjects were administered with polypellets and home exercise programme and assessed with the visual analogue scale, Michigan hand questionnaire, and hand grip strength, before and after 4 weeks of intervention.

Results: The result shows that there is significance between pre-test and posttest of VAS right and left is .001, Michigan hand questionnaire is .146 and hand grip strength is .034 for right and .031 for left.

Conclusion: The study concludes that there is an effect of polypellets and home exercise programme on grip strength and hand function in patients with rheumatoid arthritis.

Top