జర్నల్ ఆఫ్ క్రోమాటోగ్రఫీ & సెపరేషన్ టెక్నిక్స్

జర్నల్ ఆఫ్ క్రోమాటోగ్రఫీ & సెపరేషన్ టెక్నిక్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2157-7064

నైరూప్య

Fatty Acid Composition of Muscles Tissues of Longdong Goat (Black and White Cashmere)

Babour AJ*, Wei JM and Luoa YZ

This study examined fatty acid (FA) composition of muscle tissue of Longdong black goat and Longdong white Cashmere goat breed under reared systems. Approximately 86.31% of fatty acids were observed. Oleic acid was extensively the most abundant ranged from 22.98% to 26.02% of Longdong black and white Cashmere goat respectively. The mean amount of SFA and MUFA were about 21.46% to 34.82% respectively. PUFA were 30.02% of total FA composition. C20:4 were founded 12.14% in all muscles tissues. Compare to C20:5, C22:6 16.43%, 4.88% respectively. The amount of SFA: MUFA ratio was low in Longdong goat muscles tissues. PUFA and MUFA had higher amount female black muscles tissues. Females and males of both had great amount of C16:0, C18:0, ranged from 0.86% to 29.16%. C18:2 were found in 15.01%. The study found fatty acids composition in both Longdong goat breed (black and white cashmere) has some significant effect (P<0:05) in fatty acids proportions. The greater ratios of unsaturated fatty acids MUFA and PUFA high amount than saturated fatty acids SFA in goat muscle tissue and this indicate that Longdong goats breed are healthier and have the same type of fatty acids composition.

Top