ఆర్థోపెడిక్ & కండరాల వ్యవస్థ: ప్రస్తుత పరిశోధన

ఆర్థోపెడిక్ & కండరాల వ్యవస్థ: ప్రస్తుత పరిశోధన
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0533

నైరూప్య

Extensor Tendon Injury in the Distal Forearm of Right Hand Owing to Accident

Md. Sahab Uddin*, Abdullah Al Mamun, Md. Tanvir Kabir, Md. Manjurul Islam, Md. Waliullah Wali, Md. Ziaul Islam and Ripa Moutoshi

A Bangladeshi 24 year old man was admitted to the hospital with a right hand injury. The examination showed that the tendons of the right hand of the patient were severely injured. X-ray report showed no bone injury. Within 24 h of the accident surgery was performed but the patient was unable to move the thumb. Therefore a second time surgery was performed. In the second surgery extensor carpi radialis longus (ECRL), extensor carpi radialis brevis (ECRB), abductor pollicis brevis (APB), extensor pollicis brevis (EPB) were found defected and all separated tendons were repaired effectively.

Top