ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్

ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-9096

నైరూప్య

Exploring the Effect of Vitamins B1, B6 and B12 on Neurite Regeneration using a 3d Co-Culture Model of Neurodegeneration

Poppy O Smith, Ryan P Trueman, Rebecca Powell, Holly Gregory, James B Phillips, Patrizia Bohnhorst, Melissa LD Rayner*

Background: Peripheral neuropathy is a common neurological disease with numerous causes. Diabetes remains one of the most common causes with 50% of diabetic patients affected at some stage of disease progression. To identify and screen potential small molecule therapeutics effectively, sophisticated pre-clinical models are needed. In-vitro models provide a useful way to explore the fundamental effects of potential therapies and aid the understanding of their mechanistic properties.

Methods: Within this study we have developed an in-vitro model of neurodegeneration, which was then used to screen the effect of the B vitamins (B1, B6 and B12) on neurite regeneration.

Findings: Our results indicate vitamins B1, B6 and B12 in combination or individually improve neurite regeneration in NG108-15 neural cells after they have been insulted with hydrogen peroxide to induce degeneration. This beneficial effect on neurite extension was seen with both pre and post-insult treatment. Each B vitamin showed an individual beneficial effect on neurite regeneration but to varying degrees.

Conclusion: We have established a novel in-vitro model of neurodegeneration which can be used as a tool to screen potential therapeutic compounds and using this model, we provide evidence of the neurite regenerative capacity of vitamins B1, B6 and B12.

Top