జర్నల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ సైన్స్ అండ్ ఫుడ్ రీసెర్చ్

జర్నల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ సైన్స్ అండ్ ఫుడ్ రీసెర్చ్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2593-9173

నైరూప్య

Evaluation of Phosphorus Rates and Rhizobial Strain on Haricot Bean (Phaseolus Vulgaris l.) in Western Amhara

Beamlaku Alemayehu*, Tadele Amare, Kindu Gashu

The experiment was conducted on farmer’s field in 2015, 2016, and 2017 in the main cropping season under rain fed conditions at Gonji Qolela, Yilmana Densa, and Bahir Dar Zuria districts in northwestern Ethiopia. The experiment was laid out in a randomized complete block design (RCBD) with three replications. Five phosphorus rates (0, 23, 46, 69 and 92 kg ha-1 P2O5) were applied in the form of TSP (0-46-0) side-banded with the seed. One nationally recommended indigenous strain of Mesorhizobium spp. (HB-429) was used. Awash Melka variety was used as a test crop. The application of phosphorus fertilizer significantly increases the grain yield of haricot bean at the Gonji Qolela district. At the Gonji Qolela district, the maximum grain yield of haricot bean (2702.4 kg ha-1) was obtained by applying 40 kg of phosphorus which has a 682.8 kg yield advantage over the farmer practice. The application of phosphorus fertilizer did not significantly increase the grain yield of haricot bean at Yilmana Densa and Bahir Dar Zuria testing sites. Application of rhizobial strain didn’t give a significant yield advantage over the non-inoculated at Gonji Qolela and Yilmana Densa districts while at Bahir Dar Zuria district application of rhizobial strain has 531 kg and 576.9 kg yield advantage over non-inoculated and the control respectively increases the other hand, there was no a significant grain yield difference for the applied phosphorus.

Top