జర్నల్ ఆఫ్ క్రోమాటోగ్రఫీ & సెపరేషన్ టెక్నిక్స్

జర్నల్ ఆఫ్ క్రోమాటోగ్రఫీ & సెపరేషన్ టెక్నిక్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2157-7064

నైరూప్య

Estimation Of Balsalazide By HPTLC-Densitometry Method In Pharmaceutical Formulation

Patelia EM and Rakesh Jayesh PT

A simple, precise, rapid, selective, and economic high-performance thin layer chromatography (HPTLC) method has been established for estimation analysis of BAL. HPTLC method was developed using Chloroform: methanol (3.5:2, v/v) as a Mobile Phase and Pre-coated silica gel G60–F254 aluminum sheet as a SP. Detection wavelength was 361 nm. In HPTLC linear range was 500-3000 ng/band, mean recoveries were found to be 99.99-100.04% & Rf of a BAL was found to be 0.61. This HPTLC method is economic, sensitive, and less time consuming than other chromatographic procedures. It is a user-friendly and importance tool for analysis of tablet dosage forms.

Top