బయాలజీ & మెడిసిన్లో అధునాతన సాంకేతికతలు

బయాలజీ & మెడిసిన్లో అధునాతన సాంకేతికతలు
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2379-1764

నైరూప్య

Early Gastric Cancer prediction from Diet and Epidemiological data using Machine Learning

Brindha Senthil Kumar

Gastric cancer is predominantly caused by demographic and diet factors as compared to other cancer types. The aim of the study is to predict Early Gastric Cancer (ECG) from diet and lifestyle factors using supervised machine learning algorithms. For this study, 80 patients and 160 healthy individual cases were selected.

Top