జర్నల్ ఆఫ్ క్రోమాటోగ్రఫీ & సెపరేషన్ టెక్నిక్స్

జర్నల్ ఆఫ్ క్రోమాటోగ్రఫీ & సెపరేషన్ టెక్నిక్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2157-7064

నైరూప్య

Determination of Radiochemical Purity of Radioactive Microspheres by Paper Chromatography

Ghahramani MR, Garibov AA and Agayev TN

Simple methods to quantify radiochemical impurities existing in glass microspheres were tested. A system of two solvent mobile phases (acetone and 0.9% NaCl) were used with Whatman no. 3 paper strips as the stationary phase. Paper chromatography was used to identify radiochemical impurities in the radioactive microspheres. These impurities were found to be <0.01% for Azer spheres in saline and acetone solution. The results confirmed that glass microspheres prepared using the new procedures are convenient for radiotherapy purposes.

Top