ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఇన్ టెక్నాలజీ

ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఇన్ టెక్నాలజీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 0976-4860

నైరూప్య

Detecting dark matter signals by radio observational data

CHAN, Man Ho

Introduction: Dark matter problem is a key problem in astrophysics. Recent gamma-ray and anti-proton detections suggest that dark matter annihilating via b quark channel can explain the Galactic center gamma-ray excess and the anti-proton excess simultaneously. Besides, recent studies show that radio data can also give stringent constraints for dark matter. Based on our recent studies, by using the radio continuum spectral data of some galaxy clusters, we can figure out some potential signals of dark matter annihilation.

Conclusion: The constrained mass range and annihilation channel are consistent with the previous studies. This provides some hints for detecting dark matter signals by radio observational data.

Top