జర్నల్ ఆఫ్ పెరియోపరేటివ్ & క్రిటికల్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ నర్సింగ్

జర్నల్ ఆఫ్ పెరియోపరేటివ్ & క్రిటికల్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ నర్సింగ్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2471-9870

నైరూప్య

Comparing Self-esteem and Job Motivation of Nurses and Surgical Technologists of teaching hospitals in 2020

Fariba asadi

Background: The survival and success of any organization depends on the quality of its human resources. Attention to human resources in health organizations is doubly important due to the direct relationship with human health and requires medical staff with work motivation and high self-esteem.

Objectives: The aim of this study was to compare self-esteem and job motivation in the population of nurses and surgical technologists of teaching hospitals in Birjand Iran in 2020.

Methods: This descriptive-analytical study was performed on 150 nurses and operating room technologists of teaching hospitals in Birjand. Data collection tools were standard self-esteem and job motivation questionnaires. Data were collected by SPSS v.22 software using descriptive and inferential statistics including independent t-test and analysis of variance.

Results: In this study, the mean age of participants was 30.91 ± 8.05 and their mean work experience was 8.71 ± 5.88. The majority of participants had moderate job motivation and self- esteem. The results showed that self-esteem in surgical technologists is significantly higher than nurses. While in terms of job motivation, the two groups were not significantly different.

Conclusion: Since nurses and surgical technologists, who have higher self-esteem and job motivation, provide better quality medical care to patients, so action to improve their self-esteem and job motivation, especially in nurses, by Managers of the health system seem very necessary.

Top