జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ అండ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఆప్తాల్మాలజీ

జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ అండ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఆప్తాల్మాలజీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2155-9570

నైరూప్య

Coaching to See: Coaching as a Methodology to Improve the Quality of Life of People with Low Vision

Silvia Rosana Ughetto*

People with Low Vision (LV) must develop their existence as the other members of society. To do this it is necessary to rehabilitate it in an integral way, through the work of the interdisciplinary team. It is proposed the integration at the same time of a coach, who applying the coaching methodology can improve the results obtained and thus the quality of life of patients with LV.

Top