పునరుత్పత్తి వ్యవస్థ & లైంగిక రుగ్మతలు: ప్రస్తుత పరిశోధన

పునరుత్పత్తి వ్యవస్థ & లైంగిక రుగ్మతలు: ప్రస్తుత పరిశోధన
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-038X

నైరూప్య

Carcinoma in Fallopian Tubes: A Rare Gynecologic Malignancy

Reshma Garg*

An excrescence is codified as primary fallopian tube excrescence when it's far moreover limited to this anatomical structure, or while the fallopian tube is most affected while co-places including ovary and uterus display lower involvement or a different histology

Top