జర్నల్ ఆఫ్ హెమటాలజీ & థ్రోంబోఎంబాలిక్ డిసీజెస్

జర్నల్ ఆఫ్ హెమటాలజీ & థ్రోంబోఎంబాలిక్ డిసీజెస్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-8790

నైరూప్య

Brief Note on Fibrinogen

Robert Anistorn

Fibrinogen (factor I) is a glycoprotein unpredictable, made in the liver, that flows in the blood, everything being equal. During tissue and vascular injury, it is changed over enzymatically by thrombin to fibrin and afterward to a fibrin-based blood clump. Fibrin clusters work fundamentally to block veins to quit dying. Fibrin additionally ties and decreases the movement of thrombin.

Top