జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ కెమిస్ట్రీ అండ్ లాబొరేటరీ మెడిసిన్

జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ కెమిస్ట్రీ అండ్ లాబొరేటరీ మెడిసిన్
అందరికి ప్రవేశం

నైరూప్య

BMP4-Regulated Human Dental Pulp Stromal Cells Promote Pulp-Like Tissue Regeneration in a Decellularized Dental Pulp Matrix Scaffold

Qin Tan, Yuying Cao, Xiaorong Zheng, Mengtian Peng, Enyi Huang, Jinhua Wang

Pulp regeneration with stem cells is a promising alternative for treating periapical and pulp diseases of young permanent teeth. The aim of this study was to characterize Decellularized Dental Pulp Extracellular Matrix (dECM) and investigate whether bone morphogenetic protein 4 (BMP4) regulates Dental Pulp Stromal Cells (DPSC)-mediated pulp regeneration combined with dECM. Dental pulp isolated from healthy third molars was decellularized with 10% sodium dodecyl sulfate (SDS) and Triton X-100. H&E staining, DAPI staining and electron microscopy were used to observe the dECM structure. Cell Counting Kit-8 was used to analyse cell proliferation. Recombinant adenovirus was used to overexpress BMP4 in DPSCs. The cells were cultured in dECM and dECM+three-dimensional (3D) Vitrogel systems, and the expression of bone/dentin/angiogenesis markers was evaluated by real-time polymerase chain reaction (RT-PCR) and ALP staining. DPSCs mixed with dECM and BMP4 were transplanted into nude mice to evaluate pulp-like tissue formation. The expression of osteogenic and angioblastic genes was increased, and pulp-like tissue formed in vivo. Thus, dECM promotes DPSC proliferation, and BMP4+dECM accelerates pulp-like tissue formation by DPSCs in vitro.

Top