ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్

ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-9096

నైరూప్య

Bilateral Ureteral Duplicity with Right Ureterocele: About A Rare Case

Idriss Ziani, Ahmed Ibrahimi, Imade Boualaoui, Hachem El Sayegh, Ali Iken, Lounis Benslimane and Yassine Nouini

We report the case of a patient who is consulted for irritative symptomatology of the lower urinary tract and occasional lumbar bread, Objective cystoscopy the presence of right ureterocele and two left ureteral sites, the uroscanner objective bilateral ureteral duplication. The treatment consists of an endoscopic Ureterocelotomy (UEI) the latter allowed a disappearance of irritative symptomatology on the one hand and secondly renal disobstruction thus allowing the preservation of the right renal unit.

Top