జర్నల్ ఆఫ్ పెరియోపరేటివ్ మెడిసిన్

జర్నల్ ఆఫ్ పెరియోపరేటివ్ మెడిసిన్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2684-1290

నైరూప్య

Awards: New Trends in Surgery and Anesthesia, October 17-18, 2020 | Vancouver, Canada

Olivia John

Longdom Conferences have always been at the forefront to support and encourage the scientific and techno researchers to march forward with their research work. Surgery 2020 conference offers various awards as reorganization to exceptional researcher and their research work. We invite all enthusiastic researchers from all around the world to join us for the New Trends in Surgery and Anesthesia scheduled in October 19-20, 2020 at Vancouver, Canada.

Top