ఆర్థోపెడిక్ & కండరాల వ్యవస్థ: ప్రస్తుత పరిశోధన

ఆర్థోపెడిక్ & కండరాల వ్యవస్థ: ప్రస్తుత పరిశోధన
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0533

నైరూప్య

Atypical Bilateral Femur Fractures in a Long-Term Bisphosphonate Therapy: A Case Report

Roberto Valentini*, Alessandro Moghnie, Veronica Scamacca, Marcellino Martino, Silvia Perin and Luigi Murena

Atypical Femur Fractures (AFF) are associated with Bisphosphonate Osteoporosis Therapy. Bisphosphonate therapy is widely used as the Gold-Standard Therapy for Osteoporosis: it increases bone density and reduce the risk of vertebral, non-vertebral and hip fractures. However, long-term alendronic acid administration can causes severely suppressed bone turnover and finally non-traumatic stress fractures. Here we present a case of Non-Traumatic stress fractures of bilateral femoral shafts in a Long-Term Alendronic Acid Therapy.

Top